O nás

Spolok oživenej histórie Milites Nobiles pôsobí medzi slovenskými združeniami oživujúcimi históriu od roku 2010. Našim primárnym cieľom je rekonštrukcia života obyvateľov stredovekého zemepanského mestečka, ktoré bolo sídlom miestneho šľachtica, a teda aj centrom jeho panstva. Geograficky a časovo sa zameriavame na územie severného Uhorska (teda približne dnešného Slovenska) na prelome 13. a 14. storočia. Obzvlášť veľký dôraz kladieme na rekonštrukciu vojenstva, ktoré bolo neodmysliteľnou súčasťou života našich predkov v sledovanom období. Z tohto dôvodu väčšina obyvateľov nášho pomyselného osídlenia slúži vo vojsku svojho pána. Nezabúdame však ani na služobníctvo, úradníkov, či remeselníkov. Práve remeslá sú nesmierne dôležitou súčasťou našej činnosti. Nájdete u nás zbrojárov (výrobcov krúžkových brnení), kováča a výrobcu prilieb, krajčírov, tkáčku, bylinkárku, pisára, či maliara. Našu činnosť opierame o výsledky najnovších historických a archeologických výskumov, pričom sami uplatňujeme metódy experimentálnej histórie a archeológie. Vysokú odbornosť a kvalitu našich rekonštrukcií zabezpečujú historici a archeológovia, ktorí sú členmi nášho združenia.

Na kultúrno-historických podujatiach sa môžeme popýšiť plne zariadeným historickým táborom. Ten je nielen vítaným zázemím poskytujúcim priestor na odpočinok pre našich členov, ale aj interaktívnym miestom pre návštevníkov podujatí. V našom tábore im radi poskytneme všetky dôležité informácie o živote našich predkov v období 13. až 14. storočia. V súčasnosti sa zúčastňujeme kultúrno-historických podujatí predovšetkým na území Slovenskej i Českej republiky, ako i v iných krajinách Európy. Z hľadiska spolupráce, v kontexte oživovania a prezentácie európskej stredovekej kultúry, kooperujeme s podobne zameranými združeniami na Slovenku, v Česku, Poľsku, či Maďarsku. Spolok oživenej histórie Milites Nobiles je zároveň zakladajúcim združením úspešného Projektu Donč, ktorý sa zameriava na rekonštrukciu šľachtických dvorov na území dnešného Slovenska na počiatku 14. storočia. Projekt zoskupuje niekoľko združení, ako i desiatky jednotlivcov, pričom nadobudol medzinárodný presah.

Našim bojovým pokrikom je
Regnum Hungarorum !
Projekty

Aktivity Spolku oživenej histórie Milites Nobiles môžeme rozdeliť na tri hlavné línie. Dominantnou časťou našej činnosti je projekt Lypche 1290 – 1320. Prostredníctvom neho sa snažíme širokej verejnosti priblížiť život na šľachtickom panstve na území dnešného Slovenska na prelome 13. a 14. storočia. V poradí druhým, menším projektom, je projekt Nyarhíd 1260 – 1280. V ňom sa zameriavame na rekonštrukciu hmotnej kultúry nomádskeho etnika Kumánov, ktorí v období 13. a 14. storočia sporadicky prenikali aj na územie dnešného Slovenska. Posledným projektom je Pro Sapientia Historiae. Prostredníctvom tohto projektu sa Vám prihovoria naši historici, archeológovia a muzeológovia, či už na našich webových stránkach, alebo vďaka verejným prednáškam.

Lypche 1290 – 1320

Dvor uhorského šľachtica

Hlavnou činnosťou nášho združenia je snaha o čo najautentickejšiu rekonštrukciu dvora bohatého šľachtica žijúceho v severných končinách uhorského kráľovstva (tzn. približne na území dnešného Slovenska). Našim cieľom je stvárnenie osoby samotného zemepána, spolu s jeho rodinnými príslušníkmi, priateľmi, úradníkmi, ale aj služobníctvom a vojakmi. Ako modelový príklad sme si vybrali jednu z najznámejších osôb našich stredovekých dejín – magistra Donča z Liptova. Samotný šľachtic však nespravoval panstvo sám, ale bol obklopený početným aparátom. Ten pozostával nielen z osôb zastávajúcich administratívne funkcie, ktoré mu pomáhali riadiť jeho panstvo, ale aj z jeho poddaných. Poddaní obyvatelia panstva slúžili na panskom dvore a zároveň svojou prácou dotvárali zložitý systém ekonomiky panstva. Neurodzené obyvateľstvo bolo tým najdôležitejším a najpočetnejším elementom vplývajúcim na prosperitu šľachtického majetku. Preto kladieme náležitý dôraz aj na rekonštrukciu každodenného života neurodzeného človeka. Aby sme plasticky poukázali na neoddeliteľné prepojenie šľachtica s jeho poddanými, každý z našich členov stvárňuje svoju vlastnú dobovú postavu s unikátnym príbehom, sociálnym statusom, či pracovnou náplňou. Všetky dobové charaktery sú zároveň zasadené do pomyselnej stredovekej dediny. Pre tento účel sme vybrali mestečko Lypche (dnes Partizánska Ľupča), ktorá patrila k najvýznamnejším sídlam magistra Donča z Liptova. Svojim významom v období stredoveku umožňuje idealizované vyobrazenie kompletnej sociálnej štruktúry stredovekého osídlenia. V projekte sa usilujeme o čo najširšie a najkompletnejšie zastúpenie jednotlivých vrstiev obyvateľstva: od šľachty, cez mestský patriaciát, kupcov, remeselníkov, vojakov, až po bežných sedliakov.

Nyarhíd 1260 – 1280

Kumáni pred bránami Nitry

Uhorské kráľovstvo bolo v období stredoveku známe, okrem iného, aj vďaka hrôzu naháňajúcej ľahkej jazde nomádskeho typu. Jazdci na obratných koňoch, dokonale vycvičení v lukostreľbe, vzbudzovali rešpekt všade tam, kam vtiahlo uhorské vojsko. Títo bojovníci, pochádzajúci z ázijských oblastí, z rôznych dôvodov migrovali smerom na západ, pričom ich púť končila aj v Karpatskej kotline. Uhorskí králi využívali stepné etniká ako pomocnú silu v rámci uhorského vojska a do vojenských štruktúr ich zapracovali spravidla ako podporné oddiely. Najznámejším z týchto etník boli Kumáni, v slovenskom jazyku známi aj ako Plavci. Kumáni sa v Uhorsku postupne usadzovali od 40. rokov 13. storočia. Hoci sa ucelené kumánske osídlenie rozprestieralo predovšetkým v stepných oblastiach Potisia (dnešné centrálne Maďarsko), sporadické zmienky o kumánskych sídlach nachádzame aj na území dnešného Slovenska. Keďže sme sa podujali prezentovať verejnosti čo najkomplexnejší obraz života v našich končinách v stredoveku, chceme projektom Nyarhíd 1260 – 1280 poukázať na kontrast medzi bežným obyvateľstvom Uhorska a prisťahovalcami zo stepí. Našim cieľom je čiastočná rekonštrukcia materiálnej kultúry Kumánov usídlených v oblasti zaniknutej dediny Nyarhíd (neďaleko Šurian, južne od Nitry). Táto dedina bola, spolu s niekoľkými okolitými majetkami, v držbe Kumánov približne v 60. rokoch 13. storočia. Prostredníctvom projektu približujeme život fiktívnej kumánskej rodiny obývajúcej salaš na kraji dediny Nyarhíd okolo roku 1260.

Pro Sapientia Historiae

Poznanie histórie

Spolok oživenej histórie Milites Nobiles si zároveň kladie za cieľ priniesť povedomie o stredovekej histórii Uhorského kráľovstva, ktorého integrálnou časťou bolo aj územie dnešného Slovenska, čo najbližšie k vám. Činnosť teda nezakladáme len na prezentácii života našich predkov na kultúrno-historických podujatiach, ktoré sú organizované predovšetkým v letných mesiacoch. Našu minulosť chceme pre vás urobiť pohodlne dostupnou prakticky kedykoľvek a kdekoľvek. Tejto úlohy sa s vervou zhostili historici, archeológovia, či muzeológovia, ktorí pôsobia v našom združení. Práve z ich dielne prichádza tretí pomyselný pilier našej činnosti, ktorý sa ukrýva pod príznačným názvom „Pro Sapientia Historiae“. Teda v preklade do slovenčiny „Pre poznanie histórie.“ Jeho základným aspektom je popularizácia histórie prostredníctvom našich webových stránok. Tie ponúkajú štedrý priestor venovaný článkom na rôzne témy týkajúce sa obdobia stredoveku v našom bezprostrednom okolí. Jednotlivé články budú tematicky rozdelené do troch hlavných sekcií – sekcia s tematikou vojenstva, sekcia s tematikou každodennosti a sekcia s voľnejším zameraním článkov na rôzne témy dotýkajúce sa obdobia stredoveku. Každý článok bude doplnený o kvalitnú obrazovú prílohu. Okrem samotného webu sú naši členovia aktívni aj na sociálnych sieťach, kde prostredníctvom našich stránok ponúkame širšiemu publiku krátke náučné príspevky, ako i príspevky prezentujúce našu činnosť. Metaforicky povedané, projektom „Pro Sapientia Historiae“ prinášame naše dejiny priamo k Vám domov. K pracovnej náplni našich odborníkov zároveň patria odborné, ako aj popularizačné prednášky na kultúrno-historických podujatiach, hradoch, múzeách, či v iných inštitúciách.

Remeslá

Neoddeliteľnou súčasťou života stredovekého človeka boli remeslá. Predmety, ktoré ho obklopovali, a ktoré využíval pri všedných činnostiach počas každého dňa svojho života, boli do jedného výsledkom šikovných rúk remeselníkov. Remeselná výroba nebola iba dôležitou súčasťou hospodárstva krajiny, hradného panstva, mesta, či dediny, ale predovšetkým zabezpečovala základnú dostupnosť predmetov úžitkovej potreby. Obyvatelia stredovekej dediny nutne potrebovali pracovné nástroje, ktorými mohli kultivovať pôdu, obhospodarovať zvieratá, opracúvať stavebné materiály, pripravovať jedlo, vyrábať odevy, pričom by sa dalo pokračovať nesmierne dlhým zoznamom ďalších nevyhnutností, ktoré stredoveký človek potreboval naplniť. Vzhľadom na našu snahu priblížiť verejnosti život obyvateľov na sídelnom majetku bohatého šľachtica, nemohli sme tento kľúčový aspekt dobového života opomenúť. Vďaka šikovnosti našich členov máme v našom pomyselnom mestečku zastúpených niekoľko dôležitých dobových remesiel.

Spolupracujeme

Naše združenie nestojí na poli oživovania histórie osamotené. Je pre nás dôležité nadväzovať spoluprácu a vytvárať priateľské vzťahy aj s inými združeniami zaoberajúcimi sa rekonštrukciou stredovekých dejín a prezentáciou európskeho historického dedičstva. Okrem aktívnej spolupráce s podobne zameranými združeniami udržujeme aj pravidelnú spoluprácu so štátnymi i súkromnými kultúrnymi organizáciami. V tejto krátkej podkapitole si Vám dovoľujeme predstaviť našich hlavných partnerov na poli oživovania histórie.