Písomníctvo

Od najstarších historických čias ľudstvo využívalo písmo ako mimoriadne dôležitý zdroj komunikácie, ktorá dokázala myšlienku zachytiť na dlhú dobu. Písmo umožňovalo zaznamenať stav majetkov toho-ktorého zemepána, mesta či cirkevnej inštitúcie, zachovať vedecké či nábožné texty, ale aj povery ľudových más či často až mytologické predstavy o pôvode stredovekých etník. V období 13. a 14. storočia bolo písomníctvo remeslom vyhradeným predovšetkým úzkej skupine ľudí. Vedomosťou čítania a písania boli obdarení najmä klerici, avšak postupný nárast gramotnosti je badateľný aj u meštianstva a šľachty. Skutočnými majstrami zaznamenávania slov však boli pisári.

Osoby pisárov sa začínajú v uhorských písomnostiach objavovať častejšie v priebehu 14. storočia. Táto skutočnosť nám môže napovedať, že väčšina šľachty a bohatých mešťanov síce mohla na základnej úrovni vedieť text prečítať, ale nemusela vôbec vedieť písať. Schopnosť čítať a písať naďalej zostávala predovšetkým doménou kléru. A to aj preto, že každá písomnosť akéhokoľvek druhu bola písaná v úradnom jazyku, ktorým bola latinčina. Umenie čítania a písania si teda vyžadovalo určitú mieru pokročilosti v tomto náročnom jazyku. Úlohou profesionálnych pisárov bolo vyhotovovanie rôznych druhov písomností, ktoré sa líšili od miesta výkonu povolania. Pisár na šľachtickom dvore vyhotovoval najmä diplomatické písomnosti. Mohlo ísť o rôzne mandáty a donácie, súpisy majetkov pre potreby hospodárenia v panstve, alebo listy ako formu súkromnej komunikácie. Aby mali celokrajinskú právnu silu, museli by byť vyhotovené alebo aspoň overené na hodnoverných miestach. Išlo sa o špecifické inštitúcie Uhorského kráľovstva, ktoré by sa dali prirovnať k verejným notárom. Napriek tomu bola činnosť pisára na danom panstve nenahraditeľná. Práve on na poverenie svojho pána vyhotovoval všetky vyššie uvedené písomnosti s obmedzenou platnosťou (napríklad spomenuté mandáty predstavujúce vôľu šľachtica, ktorou sa mali riadiť adresáti). Primárnym písacím nástrojom bolo zrezané husie pero, namáčané do tmavého dubienkového atramentu a najčastejšou písacou látkou bol pergamen, ktorého obstarávacia cena bola pomerne vysoká. Ručne vyrábaný papier sa v Európe objavil už v priebehu 13. storočia a do Uhorska sa dostáva na začiatku 14. storočia. Prakticky okamžite sa táto dostupnejšia písacia látka osvedčila a začala sa čoraz častejšie využívať v celom kráľovstve v úradnej sfére. Nárast popularity papiera v priebehu 14. storočia je jednoznačný a je mu možné pripísať prvoradú zásluhu na výraznom rozširovaní právnych noriem, vzdelanosti a kultúry.

Ku kultúre a vzdelanosti na dvore nášho šľachtica prispieva činnosť pisára Poznana. Poznan však nie je klasickým archetypom stredovekého vzdelanca - mníchom, ktorý by celé hodiny sedel v skriptóriu a prepisoval texty kníh, pričom by dbal na krasopis a estetickú stránku diela. Je však klerikom s nižším svätením, ktorý sa na čas vzdal cirkevnej dráhy a ako úradník pracuje na šľachtickom dvore. Písomnosti vyhotovuje typickým diplomatickým písmom sledovaného obdobia - gotickou kurzívou. Gotická kurzíva bol typ písma, ktorého prvoradou úlohou bolo rýchlo a zrozumiteľne zaznamenať požadovaný text, pričom estetická stránka zohráva vedľajšiu úlohu. Aj zásluhou pisára Poznana pracuje notárska kancelária nášho šľachtica na plné obrátky.

Ostatné remeslá

Neoddeliteľnou súčasťou života stredovekého človeka boli remeslá. Predmety, ktoré ho obklopovali, a ktoré využíval pri všedných činnostiach počas každého dňa svojho života, boli do jedného výsledkom šikovných rúk remeselníkov. Remeselná výroba nebola iba dôležitou súčasťou hospodárstva krajiny, hradného panstva, mesta, či dediny, ale predovšetkým zabezpečovala základnú dostupnosť predmetov úžitkovej potreby. Obyvatelia stredovekej dediny nutne potrebovali pracovné nástroje, ktorými mohli kultivovať pôdu, obhospodarovať zvieratá, opracúvať stavebné materiály, pripravovať jedlo, vyrábať odevy, pričom by sa dalo pokračovať nesmierne dlhým zoznamom ďalších nevyhnutností, ktoré stredoveký človek potreboval naplniť. Vzhľadom na našu snahu priblížiť verejnosti život obyvateľov na sídelnom majetku bohatého šľachtica, nemohli sme tento kľúčový aspekt dobového života opomenúť. Vďaka šikovnosti našich členov máme v našom pomyselnom mestečku zastúpených niekoľko dôležitých dobových remesiel.