V tejto kapitole sa Vám pokúsime priblížiť ako mohol vyzerať život obyvateľov zemepanského mestečka na severe Uhorska na prelome 13. a 14. storočia. Ako modelový príklad sme si vybrali mestečko Lypche (v súčasnosti Partizánska Ľupča), ktoré leží v južnej časti liptovskej kotliny. Mestečko Lypche bolo na počiatku 14. storočia úzko späté s osobou magistra Donča z Liptova. Vďaka svojmu dôležitému regionálnemu významu v období stredoveku nám otvára možnosť rekonštrukcie pestrej palety sociálnej skladby obyvateľstva stredovekých osídlení. Prostredníctvom podkapitol v tejto časti webu sa pokúsime stimulovať čitateľovu predstavivosť a preniesť ho do centra malého „hornouhorského“ mestečka, obklopeného hustými lesmi a horami, v období okolo roku 1300. Čitateľ môže svoju exkurziu začať podkapitolou „Mestečko“, kde ho čaká kreslená mapka nášho stredovekého mestečka. Tu môže uvidieť napríklad kúriu šľachtica, ktorá je strediskom celého panstva, kostoly i faru, domy mešťanov či domce chudobnejších obyvateľov. Ak drahého čitateľa unaví jeho púť po stredovekom mestečku, tak môže navštíviť jeho jednotlivých obyvateľov v podkapitole „Obyvatelia“. Na tomto mieste nájde v hierarchickom strome zoradených obyvateľov nášho mestečka. Od vlastníka panstva, teda miestneho zemepána, cez jeho dvoranov, úradníkov, mešťanov až po chudobnejších sedliakov a želiarov. Každý obyvateľ mestečka disponuje svojim unikátnym životopisom. Čitatelia sa prostredníctvom príbehov môžu dozvedieť informácie o bežných povinnostiach, radostiach i starostiach stredovekého človeka. Každý životopis je zároveň doplnený o pestrofarebnú obrazovú prílohu, ktorá čitateľovi ukáže nielen dobový odev a doplnky, ale predovšetkým k samotnému príbehu priradí aj tvár jeho hlavného hrdinu.

Veríme, že si spolu s nami výlet do stredoveku užijete !
Ak ste pripravení, ráčte s nami vstúpiť do roku 1300.

Aula Nobilis

- Dvor Velmoža -

Najvyššou autoritou na panstve bol zemepán – vlastník majetku. Obklopený bol svojou najbližšou rodinou, ktorá vytvárala jeho domácnosť. Do služieb vplyvných a bohatých šľachticov zároveň vstupovali i menej majetní šľachtici a neurodzení, ktorí tvorili ich širšiu famíliu. Zemepán stál v pozícii seniora, respektíve hlavy rodiny. Správa panstva si zároveň vyžadovala rozvinutý úradnícky aparát. Šľachtic so svojou familiaritou a úradníkmi vytvárali šľachtický dvor.

Senior

 • Nenašiel sa žiaden panovník...
 • Familiares et Officiales

  Familiári a úradníci

 • Nenašiel sa žiaden šlachtic...
 • Villa

  - Mestečko -

  Majetky bohatých šľachticov mohli pozostávať z viacerých usadlostí, dediny, viacerých dedín či dokonca mestečiek alebo hradných panstiev. Najvýznamnejšie osídlenie si zemepán spravidla vyberal za svoje sídlo. Tu si nechal vybudovať svoju kúriu a na tomto mieste pôsobil aj jeho dvor. Obyvatelia týchto sídel sa tešili rôznym výsadám a s nimi spojenej prosperite. Rozvíjajúce sa mestečko vytváralo príležitosti pre svojich obyvateľov. Aj tu sa sformovala zámožnejšia, výsadná, vrstva obyvateľstva. Tá vytvárala mestský patriciát – meštianstvo. Do tejto kategórie patrili členovia mestskej rady, bohatí obchodníci, statkári a remeselníci. Prevažnú väčšinu obyvateľstva však tvoril prostý ľud.

  Cives

  Mešťania

 • Nenašiel sa žiaden mešťan...
 • Populi

  Prostý ľud

 • Nenašiel sa žiaden prostý ľud...