Lypche 1290 – 1320

Dvor uhorského šľachtica

Hlavnou činnosťou nášho združenia je snaha o čo najautentickejšiu rekonštrukciu dvora bohatého šľachtica žijúceho v severných končinách uhorského kráľovstva (tzn. približne na území dnešného Slovenska). Našim cieľom je stvárnenie osoby samotného zemepána, spolu s jeho rodinnými príslušníkmi, priateľmi, úradníkmi, ale aj služobníctvom a vojakmi. Ako modelový príklad sme si vybrali jednu z najznámejších osôb našich stredovekých dejín – magistra Donča z Liptova. Samotný šľachtic však nespravoval panstvo sám, ale bol obklopený početným aparátom. Ten pozostával nielen z osôb zastávajúcich administratívne funkcie, ktoré mu pomáhali riadiť jeho panstvo, ale aj z jeho poddaných. Poddaní obyvatelia panstva slúžili na panskom dvore a zároveň svojou prácou dotvárali zložitý systém ekonomiky panstva. Neurodzené obyvateľstvo bolo tým najdôležitejším a najpočetnejším elementom vplývajúcim na prosperitu šľachtického majetku. Preto kladieme náležitý dôraz aj na rekonštrukciu každodenného života neurodzeného človeka. Aby sme plasticky poukázali na neoddeliteľné prepojenie šľachtica s jeho poddanými, každý z našich členov stvárňuje svoju vlastnú dobovú postavu s unikátnym príbehom, sociálnym statusom, či pracovnou náplňou. Všetky dobové charaktery sú zároveň zasadené do pomyselnej stredovekej dediny. Pre tento účel sme vybrali mestečko Lypche (dnes Partizánska Ľupča), ktorá patrila k najvýznamnejším sídlam magistra Donča z Liptova. Svojim významom v období stredoveku umožňuje idealizované vyobrazenie kompletnej sociálnej štruktúry stredovekého osídlenia. V projekte sa usilujeme o čo najširšie a najkompletnejšie zastúpenie jednotlivých vrstiev obyvateľstva: od šľachty, cez mestský patriaciát, kupcov, remeselníkov, vojakov, až po bežných sedliakov.

Nyarhíd 1260 – 1280

Kumáni pred bránami Nitry

Uhorské kráľovstvo bolo v období stredoveku známe, okrem iného, aj vďaka hrôzu naháňajúcej ľahkej jazde nomádskeho typu. Jazdci na obratných koňoch, dokonale vycvičení v lukostreľbe, vzbudzovali rešpekt všade tam, kam vtiahlo uhorské vojsko. Títo bojovníci, pochádzajúci z ázijských oblastí, z rôznych dôvodov migrovali smerom na západ, pričom ich púť končila aj v Karpatskej kotline. Uhorskí králi využívali stepné etniká ako pomocnú silu v rámci uhorského vojska a do vojenských štruktúr ich zapracovali spravidla ako podporné oddiely. Najznámejším z týchto etník boli Kumáni, v slovenskom jazyku známi aj ako Plavci. Kumáni sa v Uhorsku postupne usadzovali od 40. rokov 13. storočia. Hoci sa ucelené kumánske osídlenie rozprestieralo predovšetkým v stepných oblastiach Potisia (dnešné centrálne Maďarsko), sporadické zmienky o kumánskych sídlach nachádzame aj na území dnešného Slovenska. Keďže sme sa podujali prezentovať verejnosti čo najkomplexnejší obraz života v našich končinách v stredoveku, chceme projektom Nyarhíd 1260 – 1280 poukázať na kontrast medzi bežným obyvateľstvom Uhorska a prisťahovalcami zo stepí. Našim cieľom je čiastočná rekonštrukcia materiálnej kultúry Kumánov usídlených v oblasti zaniknutej dediny Nyarhíd (neďaleko Šurian, južne od Nitry). Táto dedina bola, spolu s niekoľkými okolitými majetkami, v držbe Kumánov približne v 60. rokoch 13. storočia. Prostredníctvom projektu približujeme život fiktívnej kumánskej rodiny obývajúcej salaš na kraji dediny Nyarhíd okolo roku 1260.

Pro Sapientia Historiae

Poznanie histórie

Spolok oživenej histórie Milites Nobiles si zároveň kladie za cieľ priniesť povedomie o stredovekej histórii Uhorského kráľovstva, ktorého integrálnou časťou bolo aj územie dnešného Slovenska, čo najbližšie k vám. Činnosť teda nezakladáme len na prezentácii života našich predkov na kultúrno-historických podujatiach, ktoré sú organizované predovšetkým v letných mesiacoch. Našu minulosť chceme pre vás urobiť pohodlne dostupnou prakticky kedykoľvek a kdekoľvek. Tejto úlohy sa s vervou zhostili historici, archeológovia, či muzeológovia, ktorí pôsobia v našom združení. Práve z ich dielne prichádza tretí pomyselný pilier našej činnosti, ktorý sa ukrýva pod príznačným názvom „Pro Sapientia Historiae“. Teda v preklade do slovenčiny „Pre poznanie histórie.“ Jeho základným aspektom je popularizácia histórie prostredníctvom našich webových stránok. Tie ponúkajú štedrý priestor venovaný článkom na rôzne témy týkajúce sa obdobia stredoveku v našom bezprostrednom okolí. Jednotlivé články budú tematicky rozdelené do troch hlavných sekcií – sekcia s tematikou vojenstva, sekcia s tematikou každodennosti a sekcia s voľnejším zameraním článkov na rôzne témy dotýkajúce sa obdobia stredoveku. Každý článok bude doplnený o kvalitnú obrazovú prílohu. Okrem samotného webu sú naši členovia aktívni aj na sociálnych sieťach, kde prostredníctvom našich stránok ponúkame širšiemu publiku krátke náučné príspevky, ako i príspevky prezentujúce našu činnosť. Metaforicky povedané, projektom „Pro Sapientia Historiae“ prinášame naše dejiny priamo k Vám domov. K pracovnej náplni našich odborníkov zároveň patria odborné, ako aj popularizačné prednášky na kultúrno-historických podujatiach, hradoch, múzeách, či v iných inštitúciách.