Project Cuman – Eurasian Nomads

Projekt Kumáni – Euroázijskí nomádi sa zaoberá prezentáciou života nomádskych etník, ktoré v období stredoveku prenikali do oblastí strednej, východnej a južnej Európy. Jeho zakladateľom a odborným garantom je doktor archeológie Michal Holeščák, ktorý patrí k popredným odborníkom na danú problematiku. Činnosť projektu sa opiera predovšetkým o publikovanie odborných a náučných článkov dostupných na internete, ako i popularizáciu témy prostredníctvom voľne dostupných videí. Členovia projektu sa zúčastňujú podujatí na Slovensku i v zahraničí.